سامانه شفافیت شهرداری زرین شهر

این سامانه مطابق با مصوبه شماره ۱ جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ایجاد و شهروندان به اطلاعات شهرداری زرین شهر دسترسی آزاد دارند.

bar_chartخلاصه بودجه شهرداری زرین شهر

خلاصه بودجه 5 سال اخیر شهرداری زرین شهر

(ارقام هزار میلیون ریال است)

expand_less